PROJEKTI

RIDE GORIČKO

Naziv: Razvoj kolesarstva na Goričkem

Akronim: RIDE Goričko

Trajanje: september 2021 – september 2023

Skupna vrednost projekta: 180.256,45 EUR

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 146.214,84 EUR

Namen projekta je razvoj območja LAS Goričko, kot kolesarske destinacije, za različne ciljne skupine kolesarjev, in sicer tako za kolesarje kot turiste, ki jim kolesarjenje predstavlja primarni motiv za obisk določene destinacije, kot tudi za obiskovalce, katerim kolesarjenje predstavlja sekundarni motiv za obisk destinacije, v destinacijo pa jih prvenstveno pritegnejo druge aktivnosti.  Glavni cilj projekta je razvoj kolesarskega turizma na območju LAS Goričko. Število turistov kolesarjev se iz leta v leto povečuje, vendar trenutna ponudba ne zadovoljuje njihovih potreb oziroma potenciali za razvoj kolesarskega turizma še niso izkoriščeni, saj še vedno primanjkuje podporne infrastrukture, opreme, vsebin, produktov in storitev. Projekt RIDE Goričko prepoznava in nadgrajuje potenciale na tem področju in preko razvoja podporne infrastrukture, opreme, vzpostavitve kolesarjem namenjene IKT tehnologije ter dodajanjem novih vsebin spodbuja razvoj kolesarskega turizma, kot obliko trajnostne mobilnosti in poslovnih priložnosti na območju LAS Goričko.

Cilji:

-          Izvedba analize kolesarske turistične ponudbe s ciljem priprave prve celovite baze podatkov o kolesarski turistični infrastrukturi, ponudbi storitev namenjenih kolesarjem in promocijskih gradiv in aktivnosti ter izvedba analize navad (kolesarskih) obiskovalcev na območju LAS Goričko

-          Izboljšati turistično privlačnost območja LAS Goričko s povečanjem števila kolesarskih produktov za razvoj kolesarskega turizma na območju LAS Goričko

-          Izboljšati turistično privlačnost območja LAS Goričko s povečanjem števila kolesarskih storitev za razvoj kolesarskega turizma na območju LAS Goričko oziroma izboljšanje opremljenosti območja s kolesarsko opremo oz. kolesarskimi vsebinami

-          Ekonomska samostojnost ponudnikov storitev turističnega kolesarjenja

-          Ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva k uporabi koles in posledično k zmanjševanju izpusta emisij v ozračje ter ozaveščanje javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti

-          Povečati prepoznavnost območja LAS Goričko kot turistične destinacije za kolesarje

 

Rezultati:

-          Novi kolesarski turistični produkti na območju LAS Goričko (dva nova turistična produkta, CGP, spletni portal za rezervacijo terminov, mobilna aplikacija za vodenje turistov)

-          Nove storitve za kolesarske turiste na območju LAS Goričko (kolesa za izposojo ter premična oprema za servis koles)

-          Izdelava predstavitvenih filmov kolesarskih tras na območju LAS Goričko

-          Izvedba izobraževalnih oddaj na temo vpliva kolesarjenja na zdravje ljudi in delavnice za mlade

 

Spletna stran Evropske komisije: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Spletna stran Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si

 

 

TRANSDANUBE TRAVEL STORIES

Podonavje je bogato s kulturno in naravno dediščino. Medtem ko že obstaja veliko pobud, ki se ukvarjajo z ohranjanjem in raziskavami, projekt prepoznava trajnostni turizem kot drugo pomembno možnost uporabe in ohranjanja te dediščine. Evropske kulturne poti in druga omrežja, zastopana v tem projektu, so postavila prve korake za vrednotenje teh sredstev v tej smeri. Projekt Transdanube Travel Stories s prepoznavanjem velike kulturne in naravne dediščine želi podpirati trajnostni turizem v Podonavju z izvajanjem inovativnih konceptov promocije (nove pripovedi) in orodij za upravljanje trajnostne mobilnosti.

Razvoj novih pripovedi je strategija za promocijo Podonavske makroregije kot turističnega območja. Posamezna spletna mesta ne privabljajo turistov, toda povezovanje izbranih krajev z zgodbo (ob poti), ki jo je mogoče doživeti, bo ustvarilo zanimanje in vodilo do spomina na Donavo. Vključitev instrumentov za upravljanje mobilnosti (upravljavci mobilnosti, centri za mobilnost, načrti za mobilnost) v institucionalne strukture na ravni poti in destinacije bo turistom olajšala doživljanje novih pripovedi z uporabo okolju prijaznih prevoznih sredstev in zato omejila negativne posledice povečanja števila turistov, povezane s prevozom. Ustanovitev klubov turističnih proizvodov na ciljni ravni ter izboljšane tematske in institucionalne povezave med evropskimi kulturnimi potmi in drugimi mrežami bodo okrepile sodelovanje med ključnimi akterji in povečale njihove zmogljivosti za spodbujanje trajnostnega turizma v Podonavju. Nove pripovedi in upravljanje mobilnosti skupaj z naprednimi institucionalnimi zmogljivostmi bodo zagotovili okvir za boljše pozicioniranje Donave kot edinstvene trajnostne turistične destinacije na trgu, zaradi česar bo več evropskih državljanov trajnostno doživljalo evropsko kulturno in naravno dediščino.

Partnerji na projektu: Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, Umweltbundesamt Österreich, Donaubüro Ulm/Neu-Ulm, WGD Donau Oberösterreich Tourismus, Tourist board Linz, West Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd., Croatian Association for Tourism and Rural Development, Association for promoting tourism in Oradea and its region, Danube Competence Center, DANUBEPARKS – Danube River Network of Protected Areas 

Skupna vrednost projekta: 1.820.000 EURFLAGSHIP PRODUCTS

Projekt »Flagship Products« se v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija izvaja v obdobju 2014-2020. Cilj projekta Flagship Products je, v kombinaciji z vodilnimi produkti, razviti nove turistične ponudbe in s tem ustvariti izjemna počitniška doživetja, ki jih druga območja ne bodo mogla enostavno kopirati. Ob tem spodbuja inovativno medsektorsko sodelovanje te rnove oblike trženja območja. Vse aktivnosti se bodo izvajale po enoviti, bilateralno razviti metodologiji. Za termalno in mineralno vodo, jabolka in bučna semena bodo razvita skupna čezmejna partnerstva. Predvideni rezultati projekta so krepitev ozaveščenosti o regionalnih posebnostih, nova sodelovanja, novi moduli usposabljanja, nove ponudbe produktov in doživetij v povezavi z vodilnimi produkti in zlasti novi turistični obiskovalci regije!

Več o projektu: Flagship Products – SI Interreg SI-AT

Več o rpojektu (nem): https://www.qua.or.at/flagship-products/ 

Partnerji v projektu: Qualifizierungsagentur Oststeiermark GmbH (A), Zavod za inovativnost in podjetništvo, Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, Razvojna agencija Slovenske Gorice d.o.o., Tourismus-Regionalverband Oststeiermark, Thermenland Süd- & Oststeiermark Marketing GmbH, Regionalmanagement Südoststeiermark, Steirisches Vulkanland GmbH, Regions Entwicklungs- und Management Oststeiermark GmbH, Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci.

 Skupna vrednost projekta: 1. 883.655,00 evr

 DESTINATION SMEs

Projekt »Destination SMEs« izvajamo v okviru programa medregionalnega sodelovanja Interreg Europe in je sofinanciran s strani Evropske unije, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Obdobje trajanja projekta je od 1. 4. 2016 do  31. 3. 2021. Krovni cilj projekta je pomagati evropskim regijam pri oblikovanju učinkovitih strategij in politik destinacijskega managementa, s ciljem zagotavljanja ugodnega okolja in spodbujanja konkurenčnosti malih in srednjih podjetij v turističnem sektorju. V okviru projekta obravnavamo politiko spodbujanja konkurenčnosti turizma oziroma spodbujanje razvoja turističnih destinacij. Ob tem bomo identificirali dobre prakse v partnerskih regijah in iskali rešitve za ključne izzive s katerimi se soočamo na področju destinacijskega managementa v Sloveniji, denimo najti modele za vzdržno financiranje in nadaljnji razvoj RDO-jev in podobno.

Ostali partnerji na projektu: Svet za razvoj turizma Auvergne-Rhône-Alpes (Turistična organizacija za regijo Auvergne-Rhône-Alpes iz Francije), Ministrstvo za Gozo (iz Malte), Fundacija Grand Paradis (Destinacijska organizacija desinacije Grand Paradis iz Italije), Regijski svet Cork (iz Irske), Regijski svet Severna Karelia (iz Finske) in Vidzeme Planning Region (iz Latvije).

Skupna vrednost projekta: 1.483.536,00 EUR

Več informacij o projektu: https://www.interregeurope.eu/destinationsmes/

 


IRON CURTAIN CYCLING

Namen projekta IronCurtainCycling (Interreg Slovenija – Madžarska SIHU115) - Kolesarjenje ob Železni zavesi, je razviti kolesarski turizem v slovensko-madžarskem obmejnem območju in izoblikovati čezmejno kolesarsko turistično destinacijo ob izjemno pomembni mednarodni kolesarski poti železne zavese EuroVelo 13. V okviru projekta bo v obdobju od 15. 8. 2017 – 14. 2. 2020 vzpostavljena medsebojno povezana in označena mreža kolesarskih poti ter nova kolesarska ponudba in storitve, saj bodo izgrajene nove kolesarske povezave, označene kolesarske poti, vzpostavljeni kolesarski centri, e-polnilne postaje, kolesarjem prijazne nastanitve, počivališča, muzej železne zavese, pripravljena bo skupna kolesarska karta in mobilna aplikacija, tematske poti in oblikovani turistični paketi. V sklopu projekta pa so predvidena še številna izobraževanja, dogodki in promocijske aktivnosti. Velikega pomena bo umestitev v transnacionalni sistem EuroVelo in izoblikovanje močne znamke „Železna zavesa”.

Partnerji na projektu: Zala Megyei Önkormányzat, Znanstveno  raziskovalno  središče  Bistra  Ptuj, Zavod  za  kulturo,  turizem  in  šport Murska  Sobota, Vas  Megyei  Önkormányzati  Hivatal, Nyugat-Pannon  Terület-  és  Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., Občina Lendava, NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság

Skupna vrednost projekta: 1.949.409,55 evr

 

 GUIDE2VISIT

Namen projekta Guide2Visit (Interreg SI-HU) je dvig prepoznavnosti in pozicioniranje slovensko-madžarskega obmejnega območja kot skupne turistične destinacije, s poudarkom na vključevanju periferičnih območij v turistično ponudbo. Specifični cilj projekta, ki se izvaja v obdobju od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020, je vzpostavitev učinkovitega koncepta usmerjenja obiskovalcev, z uporabo različnih elementov usmerjenja (info kartice, doživljajske kartice, mobilne aplikacije, enotni sistem označevanja, prostovoljno turistično vodenje, info zemljevid itd.). V sklopu projekta bo povezana turistična ponudba obmejnega območja na obeh straneh meje, v obliki skupne turistične ponudbe in turističnih paketov, prav tako pa bodo izvedene številne promocijsko-komunikacijske aktivnosti in izobraževanja. Pomemben impulz turističnega razvoja območja pa bo predstavljala vzpostavitev nove cestne povezave med Porabjem in Goričkim, ki se bo prav tako izvedla v okviru projekta.

Več informacij in aktualne novice na projektu najdete na spletni strani projekta.

Partnerji na projektu: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, Zala  Megyei  Önkormányzat,  Zavod  za  kulturo,  turizem  in  šport  Murska  Sobota, Zavod  za  turizem  in  razvoj  Lendava,  Znanstveno-raziskovalno  središče  Bistra  Ptuj, NIF  Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvény társaság

Skupna vrednost projekta: 1.715.929,45 evr

 

 

REDISCOVER - Ponovno odkrijte in izpostavitev skrite judovske dediščine Podonavske regije

Projekt »Rediscover« se izvaja v okviru programa Interreg Podonavje 2014-2020, v obdobju od junija 2018 do maja 2021.

Pred 2. svetovno vojno je bilo območje srednje in vzhodne Evrope domovina razvoja judovskih skupnosti. Z ohranjanjem judovske dediščine lahko ustvarimo vrednost v socialnem sožitju, prispevamo h kulturnemu razvoju in izkoristimo turistični potencial. Krovni cilj projekta je graditi na trenutno neodkritem potencialu judovske kulturne dediščine destinacij, z namenom razvoja sodobnih turističnih rešitev, ki bodo prispevale k prepoznavnosti, dostopnosti in trajnosti le teh. Glavni rezultat projekta bo tako ponovno odkritje razpoložljive judovske dediščine v posameznih destinacijah, katero bomo povezali za skupno turistično promocijo. Projekt bo prav tako vplival na dvig ozaveščenosti med mlajšo generacijo in izboljšanje mednarodne prepoznavnosti. V okviru programa Interreg Podonavje 2014-2020 smo sodelovali pri pripravi projekta REDISCOVER (proračun ZKTŠ M. Sobota 190.116 EUR), v sklopu katerega med drugim predvidevamo razvoj turističnega produkta, ki temelji na judovski dediščini, kjer predvidevamo tudi investicije v ograjo na židovskem pokopališču, e-informacijske točke z izkušnjo virtualne resničnosti kulturne dediščine in info table.

Partnerji na projektu: Občina Szeged (HU), Neprofitna turistična organizacija Szeged in okolica (HU), Občina Banja Luka (BIH), Občina Galati (RO), Občina Kotor (ČG), Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota (SI), Občina Osijek (HR), Občina Regensburg – upravljanje s svetovno dediščino (DE), Mestni Muzej Subotica (RS) in Občina Temišvar (RO).

Skupna vrednost projekta: 1.846.346 EUR