Letni program športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2022 - razpisna dokumentacija

NAVODILA ZA PRIJAVO NA RAZPIS

Rok za predložitev vlog in način oddaje vlog

Vloga za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2022 mora biti izdelana izključno preko spletne aplikacije www.lps-ms.si. Kopijo podpisane in ožigosane vloge skupaj z vzorcem podpisane pogodbe s strani zakonitega zastopnika izvajalca programa športa in področij športa ter skupaj z ostalimi obveznimi prilogami iz razpisa, vlagatelji oddajo v skladu z navodili iz tega poglavja, in sicer:

Vlagatelji morajo kopijo vloge podpisane in ožigosane s spletne aplikacije, skupaj z vzorcem pogodbe ter skupaj z ostalimi obveznimi prilogami iz razpisa, oddati na vložišču Mestne občine Murska Sobota ali poslati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do vključno 11. 4. 2022 na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ul. 2, 9000 Murska Sobota. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za predložitev vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v vložišču Mestne občine Murska Sobota.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za predložitev vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v vložišču Mestne občine Murska Sobota.

Vloga mora biti v zapečateni ovojnici in ustrezno označena. Na ovojnici mora biti napisano sledeče:

  • naslov vlagatelja (polni naslov pošiljatelja),
  • naslov prejemnika (Mestna občina Murska Sobota),
  • pripis »Ne odpiraj – vloga«, Javni razpis za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2022.

Obvezna dokazila

Obvezne priloge vloge so:

  • vzorec pogodbe, podpisane s strani zakonitega zastopnika izvajalca programa športa in področij športa,
  • kopija zapisnika zadnjega občnega zbora društva,
  • izpolnjena izjava o uporabi športnih objektov (obrazec št. 1) ter sklenjena pogodba z lastnikom ali upravljavcem objekta ali prostorov, kjer se programi izvajajo, razen v primeru, če se dejavnost izvaja na prostem, v tem primeru je pogoj izpolnjen,
  • izpolnjena izjava o ustrezno izobraženem in/ali usposobljenem strokovnem kadru za opravljanje strokovnega dela v športu (obrazec št. 2) ter potrdila o izobraženem oz. usposobljenem strokovnem kadru,
  • izpolnjena finančna konstrukcija (obrazec št. 3).

Informacije v zvezi z razpisom

Vse informacije glede javnega razpisa so razvidne iz spodaj priloženih dokumentov.

Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota, so sestavni del Odloka o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 44/2018), razvidna iz priloženega dokumenta: “Odloka o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 44/2018), pdf”.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom in uporabo spletne aplikacije bodo zainteresirani dobili pri strokovnem sodelavcu za šport Zavoda za kulturo, turizem in šport: Goran Gutalj (ZKTŠ Murska Sobota, Mladinska ul. 3, 9000 Murska Sobota), GSM: 031/792-969; e-naslov: goran.gutalj@sz-ms.si.

Vloga za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2022 se vloži preko spletne aplikacije, več informacij na www.lps-ms.si